Torrent de l'Olla, 85 - 08012 Barcelona · T. 93 2179316
Dim. a Dij. de 10.30 a 20.30 h · Div. i Dis. de 9.30 a 20.30 h

Condicions generals de contractació

Condicions generals de contractació

GENERALITATS

D'ara endavant s'estableixen les condicions generals de contractació (en endavant, "CGC") de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des de la pàgina web www.tactum.es, titularitat de Tactum perruquers i perruqueres sl (en endavant , "Tactum"), amb domicili a Torrent de l'Olla, 85 08012 Barcelona, ​​Barcelona, ​​Espanya, amb CIF: B-63614598, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 36886, foli 152, full B 290460, inscripció 1a i les persones físiques o jurídiques (en endavant, "soci") que manifestin la voluntat de comprar els esmentats productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet, a través d'aquest lloc web.

La sol·licitud del soci constitueix les condicions particulars a què van associades les presents CGC, que el soci ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. Al soci se li exposen a través del lloc web www.tactum.es les presents CGC, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent el soci comprar el producte sense que s'hagi produït aquesta consulta. El soci sempre disposarà d'aquestes CGC en un lloc visible i lliurement accessible de la web.

Les presents CGC unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel soci impliquen la formalització del contracte de compravenda entre Tactum i el soci que afirma:

a) haver llegit, entès i acceptat les presents condicions generals de contractació.
b) que és una persona major d'edat i amb plena capacitat per contractar.

LEGISLACIÓ APLICABLE I ALTERACIÓ DE LES CGC

Les presents CGC, estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, el RDL 1/2007, de 16 de novembre, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996 , de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Tactum es reserva el dret de modificar les presents CGC en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al soci, que en qualsevol cas, és l'únic responsable de revisar-les com a requisit previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través de la pàgina web Tactum. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les CGC que estiguessin exposades a la web en el moment que el soci adquireixi els corresponents productes.

INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES POSATS A LA VENDA

Les descripcions dels productes ofertes per Tactum es corresponen amb les proporcionades per les pròpies marques i compleixen una funció informativa. Tactum posa a disposició dels seus socis un servei d'assessorament personalitzat que podrà ampliar la informació respecte als productes oferts, així com un servei d'atenció al client que podrà aclarir els dubtes o discrepàncies que puguin presentar-se durant i després de la venda. Tots els socis disposen d'un dret de retractació de 14 dies naturals, tal com estableix el RDL 1/2007, de 16 de novembre.

MODALITATS DE COMANDES

Els socis podran realitzar les seves comandes a través de l'aparador de www.tactum.es. Per a això han de garantir que estan plenament autoritzats a utilitzar la targeta o compte de pagament subministrada. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes en Tactum. Les dades arxivades per Tactum constitueixen la prova de totes les transaccions realitzades entre Tactum i els seus socis.

Tactum confirmarà al soci, en un termini màxim de 24 hores, que la seva comanda ha estat registrat.

La informació contractual serà facilitada per Tactum als socis a través del seu web. En cas que Tactum tingui la intenció d'utilitzar l'adreça de correu electrònic facilitada pel soci en el marc de la subscripció de les seves comandes, per a l'enviament de posteriors comunicacions comercials, no ha de posar en coneixement del soci de manera expressa ni sol·licitar la seva consentiment. Aquest consentiment podrà ser revocat pel soci en qualsevol moment que ho consideri oportú, mitjançant el simple enviament d'un correu electrònic a Tactum.

PREUS

Els preus dels productes exposats s'indiquen amb tots els impostos inclosos i sense incloure els costos de preparació i d'enviament.

La participació en els costos de preparació i d'enviament s'entén també amb tots els impostos inclosos.

Les despeses de transport es consignen sempre per separat i es poden veure abans de finalitzar la compra.

El càlcul de les despeses d'enviament es realitza en funció d'una base genèrica, més la inclusió de cada article.

Pel que fa als preus comparatius indicats al costat del preu de venda, s'estableixen utilitzant o bé el preu de catàleg calculat pel proveïdor o bé els preus constatats pels serveis de Tactum en un o diversos punts de venda de tot el país. Tactum es reserva el dret de modificar aquests preus en qualsevol moment, però, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (sempre que no hi hagi errades i quedin existències). En el cas que aquestes modificacions derivessin a l'anul·lació de la comanda / producte o en un reintegrament cap al comprador, seria notificat immediatament.

Els productes seguiran sent de la propietat del proveïdor fins que tingui lloc el pagament íntegre del preu.

L'import mínim per a realitzar una comanda ha de ser 9 €, sense incloure despeses de preparació i enviament.

Tactum es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda d'un soci amb qui existeixi un litigi o tingui dubtes raonables sobre la legitimitat del mateix.

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Tactum garanteix als seus socis un estoc mínim de cada un dels productes que actualment es troben disponibles. No obstant això, si es donés el cas d'indisponibilitat d'un producte un cop realitzat la comanda i abans de la fi del procés d'enviament de la venda en qüestió, el soci serà informat per correu electrònic o per telèfon de l'enviament parcial o de l'anul·lació de la seva comanda. Si ja s'hagués efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la no disponibilitat del producte, es realitzarà un reemborsament pels imports corresponents, informant al soci sobre el mateix mitjançant l'enviament d'un correu electrònic. Iniciat el procediment, Tactum procedirà al reintegrament de l'import satisfet pel soci a través del mitjà de pagament que es va utilitzar per a la compra. Així mateix, Tactum garanteix que tots els productes que té en estoc es troben emmagatzemats en condicions òptimes, garantint la humitat i llum adequada a cada producte segons les seves característiques.

PAGAMENT

El pagament de les compres s'efectua mitjançant targeta de crèdit, Paypal o Targeta Regal. Les targetes de crèdit acceptades són: Visa, Mastercard i 4B. L'import de les compres serà carregat al compte del soci un cop rebuda la confirmació d'autorització per part de la passarel·la de pagament. En cas de produir-se un rebuig del banc o Paypal, la comanda serà anul·lada de forma automàtica. Si una compra s'ha realitzat efectivament i en conformitat del soci que exigeix ​​retrocedir un càrrec en la seva entitat de pagament, aquest haurà de rescabalar Tactum dels danys i perjudicis ocasionats amb motiu d'aquesta retrocessió.

LLIURAMENT

Modalitats i lloc de lliurament

Els productes s'enviaran a l'adreça d'enviament que el soci hagi indicat en el transcurs del procés de realització de la comanda.

Tactum realitza enviaments a Espanya peninsular i Balears.

No s'acceptaran comandes amb lliurament en apartats de correus.

Per tal d'optimitzar el lliurament a totes les parts, agraïm al soci que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual.


Termini de lliurament

El termini de lliurament aproximat s'indica durant el transcurs de la venda. En el cas del venciment d'aquests terminis sense haver rebut el producte, el soci pot anul·lar la seva comanda.

Els terminis de lliurament són terminis mitjans corresponents als terminis de preparació i d'enviament dels productes, calculats en funció de la data estimada de recepció de la mercaderia en els nostres magatzems. Aquests terminis poden variar en funció de la destinació.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l'empresa de transports posa el producte a disposició del soci o persona autoritzada per aquest, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per l'empresa de transports.


Precaucions a tenir en compte en el moment del lliurament
Correspon al destinatari comprovar els enviaments a la seva arribada, expressar les observacions i presentar totes les reclamacions que estimi oportunes, pot fins i tot rebutjar el paquet, si aquest últim és susceptible d'haver estat obert o si mostra indicis clars de deteriorament. Aquestes observacions o reclamacions s'han de fer arribar a l'empresa de transports ja Tactum de manera immediata.

Devolució Els socis podran comunicar la decisió de retornar la seva comanda durant els 10 dies hàbils següents a la seva recepció, excepte articles com roba interior, alimentació / productes peribles, pel·lícules, videojocs i altres continguts multimèdia. D'haver altres productes que per les seves pròpies característiques no poden ser tornats, es notificaria durant la venda. Els productes retornats han de conservar tot el que sigui propi de la marca com el seu embalatge original, etiquetes, certificats, manuals, accessoris o regals promocionals. Especialment els productes electrònics i els propis de les seccions "Cosmètics" i "Perfums", els quals no han d'estar oberts o desprecintats. D'acord amb l'anterior Tactum estableix el següent procediment de devolució detallat a continuació: Durant els 10 dies hàbils posteriors a la recepció de la seva comanda els socis podran comunicar la devolució del mateix des del menú: El meu compte / meves comandes / Veure (tornar productes) . Després de triar els articles a retornar i enviar la petició, es generarà una resposta automàtica en la qual s'indicarà un codi de devolució i els passos a seguir. A partir d'aquest moment, el soci haurà de fer arribar els productes retornats a l'adreça proporcionada per Tactum, dins el termini indicat i en les següents condicions:

  • El nombre de la devolució ha d'estar clarament escrit a l'exterior on s'indiqui l'adreça d'enviament.
  • La devolució s'ha de fer per CORREU CERTIFICAT a lliurar directament en destí oa través d'una empresa de paqueteria especialitzada.

Et preguem que comprovis abans d'enviar el producte, que aquest romangui nou, en bon estat i amb el seu embalatge i etiquetatge original. Evitant que l'embolcall propi de la marca s'embruti, present escriptures, adhesius o qualsevol altre tipus de vulneració que dificulti la posterior devolució al fabricant.

Excepte en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, les despeses i riscos vinculats a la seva devolució seran a càrrec del soci, qui haurà d'enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació. Quan el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, Tactum es farà responsable de la recollida del producte a l'adreça que indiqui el soci, tenint en compte que la base de les despeses d'enviament només es reintegrarà en el cas que es reculli la totalitat del comanda.

El reemborsament en el compte del client com a conseqüència d'aquesta devolució s'efectuarà en el menor termini possible a partir de la recepció de les mercaderies per part de Tactum. La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del producte / s retornat / s deduïts. El reemborsament no inclou les possibles despeses de preparació i lliurament.

GARANTIA

Tactum ofereix productes de gran qualitat, avalats per importants firmes comercials. La durada de la garantia està determinada pel fabricant. Tactum ofereix per a tots els seus socis un servei postvenda encarregat de tramitar qualsevol dubte al respecte o deficiència en els productes venuts a través d'aquest lloc web. Per a qualsevol pregunta o sol·licitud d'informació, el soci pot posar-se en contacte amb el servei d'atenció al soci de Tactum.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Informació al soci de l'existència del fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les dades: en relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel soci en els formularis que puguin existir en el lloc web, Tactum compleix la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al soci que les referides dades seran incloses en fitxers automatitzats sota responsabilitat i titularitat de la companyia Tactum, SL i empreses del Grup, prestant el soci el seu consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes CGC a aquest tractament.

Finalitat del tractament: Tactum recull determinades dades personals que són introduïdes pel soci en el formulari per formalitzar la compravenda dels productes. Tactum tractarà aquestes dades per a la facturació i la tramesa del producte, així com per a l'enviament periòdic d'ofertes i d'informació comercial al soci. En ocasions l'enviament de les ofertes i informació comercial pot ser realitzat directament per empreses autoritzades per Tactum. Així mateix les seves dades podran ser comunicades a empreses del sector comerç electrònic. En aquest cas, el soci consent expressament i autoritza a Tactum la comunicació de la seva adreça de correu electrónicco per al compliment d'aquesta finalitat.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: el soci que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis d'alta, està facultat a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per correu postal a Tactum, SL carrer Foment, 10 Pol. Ind. Pont Reixat 08960 de Sant Just Desvern incloent còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades. Tactum es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals del soci.

Seguretat: Tactum assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Tactum no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència del soci pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.

Veracitat de les dades: el soci és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les fotografies i els textos reproduïts i que presenten els productes oferts tenen caràcter merament informatiu. No obstant això, els socis podran exercir el seu dret de devolució de conformitat amb la legislació vigent.

Tactum no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats. El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors.

La responsabilitat de Tactum quedarà limitada, en qualsevol cas, a l'import de la comanda i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s'hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes.

Tactum no podrà ser considerada responsable per un soci o un tercer, de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que sigui.

A reserva del que disposen els paràgrafs precedents, la responsabilitat de Tactum en virtut de les presents CGC no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades o pagadores després de la transacció que es trobi en l'origen d'aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l'acció en qüestió. Tactum no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas d'esgotament de les existències o d'indisponibilitat del producte, de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

Llei aplicable i jurisdicció: aquestes Condicions Generals d'Ús es regeixen per la llei espanyola. En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals d'ús i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, als jutjats i tribunals del domicili del soci.

DRETS D'AUTOR I MARCA

Tactum informa que el lloc web www.tactum.es es troba plenament protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial i queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Tactum o dels seus legítims titulars. Les marques dels productes comercialitzats per Tactum, que ven a través del lloc web, pertanyen als seus legítims propietaris, així com la marca Tactum que pertany a Tactum, SL.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

En cas de cessió dels arxius per transferència d'activitat a un tercer, i en el cas que aquesta activitat fos la mateixa que la de Tactum, aquest no estarà obligat a informar prèviament l'usuari de la pàgina web.

Tactum es reserva el dret de modificar les condicions generals de venda. En el cas que algun dels termes de les condicions generals de venda sigui declarat il·legal o no oposable per una decisió judicial, les altres disposicions mantindran la seva vigència.

Sistema de reservas

El sistema de reservas no està disponible todavía. En breve podrás reservar día y hora a través de esta web.

Disculpa las molestias